Algemene Voorwaarden Customize-it

  1. Definities 1.1. Customize-it: de onderneming die gepersonaliseerde producten aanbiedt via de website. 1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Customize-it een overeenkomst aangaat. 1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Customize-it en de klant betreffende de verkoop en levering van producten. 1.4. Producten: de door Customize-it aangeboden en te leveren gepersonaliseerde artikelen.

  2. Toepasselijkheid 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Customize-it, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  3. Prijzen en betaling 3.1. Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. 3.2. Betaling dient te geschieden via de op de website aangegeven betaalmethoden.

  4. Levering en levertijd 4.1. Customize-it streeft ernaar om de bestelde producten binnen de op de website aangegeven levertijd te verzenden. 4.2. De opgegeven levertijden zijn indicatief en kunnen niet worden gegarandeerd. Overschrijding van de levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  5. Herroepingsrecht 5.1. Aangezien de producten van Customize-it op maat gemaakt worden, heeft de klant geen herroepingsrecht. Dit betekent dat producten niet geretourneerd kunnen worden na aankoop, tenzij er sprake is van een gebrek.

  6. Klachten en garantie 6.1. Indien de klant een klacht heeft over een geleverd product, dient de klant dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product schriftelijk kenbaar te maken aan Customize-it. 6.2. Indien een product gebreken vertoont, zal Customize-it, naar eigen keuze, het product repareren, vervangen of de klant een passende korting geven.

  7. Aansprakelijkheid 7.1. De aansprakelijkheid van Customize-it voor directe of indirecte schade is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Customize-it.

  8. Toepasselijk recht en geschillen 8.1. Op alle overeenkomsten tussen Customize-it en de klant is het Nederlands recht van toepassing. 8.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Customize-it gevestigd is.